Συνάντηση ιστοσελίδας με τον κύριο ιστό

Την 1η Δεκεμβρίου οι Kent Andersen και William Lynge εισήχθηκαν στην ιστοσελίδα…