Το διαγνωστικό θα αποτελείται από ερωτήσεις που καλύπτουν έντεκα θέματα. Ο αριθμός ερωτήσεων που θα χρησιμοποιηθούν από κάθε θέμα είναι:

Γενική Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία 6
Χειρονακτικές Εργασίες 4
Αναφορά Ατυχημάτων 3
Προσωπικός Προστατευτικός Εξοπλισμός στην Εργασία 4
Υγεία και Υγιεινή 3
Πυρκαγιά και Έκτακτη Ανάγκη 4
Εργασία σε Ύψος 5
Εξοπλισμός Εργασίας 4
Ειδικοί Κίνδυνοι στο Εργοτάξιο 3
Ηλεκτροτεχνικά 6
Περιβάλλον 3

Για να περάσει κανείς επιτυχώς την αξιολόγηση, 38 από τις 45 ερωτήσεις πρέπει να απαντηθούν σωστά εντός 30 λεπτών.

Μέθοδος βαθμολόγησης: Ο υψηλότερος βαθμός